Terapie

Prehľad súčasne realizovaných terapií:
Cielené cvičenia -
Tréning kognitívnych funkcií
Arteterapia
Ergoterapia
Biblioterapia
Anglický jazyk
Čaj o druhej (remisenčná terapia)
Tkáčska dielňa
Muzikoterapia
Kondičné - relaxačné cvičenia
Pohybové terapie
Duchovné činnosti.
Spevokol