O zariadení

Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty  sa nachádza v obci Košúty, vzdialenej 5 km od Galanty a Sládkovičova a 35 km od Trnavy. V sociálnej sfére pôsobíme od roku 1953.

Poskytujeme sociálnu službu celoročnou pobytovou formou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V, alebo nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3. Taktiež sa v našom zariadení poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktoré sú v § 39 zákona o sociálnych službách.

Sociálna služba sa poskytuje celkom pre 69 prijímateľov, a to pre 20 klientov ako domov sociálnych služieb a 49 klientov ako špecializované zariadenie.

Do nášho zariadenia prijímame žiadateľov o sociálnu službu  vo veku od 18 rokov, ktorým:

a./ poskytujeme

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  • sociálne poradenstvo,
  • sociálnu rehabilitáciu,
  • ubytovanie,
  • stravovanie,
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
  • osobné vybavenie.

b./ zabezpečujeme

  • rozvoj pracovných zručností,
  • záujmová činnosť

c./ utvárame podmienky na úschovu cenných vecí

V roku 2019 sme sa úspešne zapojili do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov.

Hlásime sa k hodnotám, ktoré definujú kvalitné poskytované sociálne služby a umožňujú prijímateľom sociálnych služieb tráviť každodenný život v prostredí, ktoré vytvára pocit bezpečia, ochrany a dodržiavania ľudských práv. Rešpektujeme ľudskú dôstojnosť a sociálne práva a to všetko s ľudským empatickým prístupom. Investujeme do vzdelania zamestnancov pripravených na riešenie potrieb prijímateľov sociálnych služieb.

V zmysle Zákona 184/1999 Z. z. umožňujeme používanie jazyka národnostných menšín v sídle zariadenia.

Zariadenie nepodporuje konzumáciu alkoholických nápojov ani zakázaných látok klientmi. Zariadenie rešpektuje ustanovenia zákona 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov