Ciele

Víziou nášho zariadenia je poskytovanie sociálnej služby v čo najvyššej kvalite a dostupnosti pre všetky skupiny prijímateľov sociálnej služby, ktorí sa rozhodnú pre naše zariadenie, zodpovedajúc ich individuálnym potrebám a požiadavkám. Chceme byť spoľahlivým a stabilným sociálnym zariadením poskytujúce kvalitné a flexibilné sociálne služby, spĺňajúce individuálne potreby našich prijímateľov. Chceme ďalej pracovať na dosiahnutí a udržiavaní vyváženého postavenia všetkých zainteresovaných strán s cieľom zvyšovania spokojnosti prijímateľov sociálnej služby, ich rodinných príslušníkov a našich partnerov s úrovňou nami poskytovaných služieb. Chceme byť zariadením schopným vytvárať flexibilné, konštruktívne a odborné pracovné prostredie, ktoré správne motivuje svojich zamestnancov aj prijímateľov a vytvoriť tak prostredie schopné dosahovať svoje ciele pri hospodárnom nakladaní s rozpočtovými prostriedkami.

Našim poslaním je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách a v súlade s programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja 2023 - 2030, s koncepciou rozvoja sociálnych služieb na území Trnavského samosprávneho kraja a dokumentom Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2023 - 2030, vychádzajúc pritom zo základných princípov etického a odborného prístupu k prijímateľom sociálnej služby, z rešpektu k základným ľudským právam a slobodám a z úcty k jedinečnosti života človeka.

Hodnoty : Filozofiou našej organizácie je poskytovanie sociálnych služieb založených na vzájomnom rešpekte, empatii, dôstojnosti, dôvery a úcty. Je pre nás dôležité, aby tieto hodnoty sa stali súčasťou našej práce a aby tieto hodnoty vyžarovali z vnútra organizácie smerom k vonkajšiemu prostrediu. Pri práci uplatňujeme odborný, individuálny, partnerský a aktívny prístup, ktorým prijímateľa vedieme k samostatnosti, motivujeme k sebarealizácii, spolurozhodovaniu, spoluzodpovednosti a vzájomnému rešpektu.

Strategické plánovanie je neoddeliteľnou súčasťou riadenia našej organizácie. Pod pojmom stratégia chápeme spôsob (cestu), ktorou zabezpečujeme poslanie a víziu našej organizácie, ktoré korešpondujú s deklarovanými strategickými cieľmi TTSK pre nadchádzajúce obdobie. Stratégia je založená na potrebách zainteresovaných strán a podporovaná cieľmi, plánmi a procesmi. Neoddeliteľnou súčasťou našej stratégie je systém monitorovania, zberu, merania,  a vyhodnocovania údajov. Naša organizácia je riadená prostredníctvom organizačnej štruktúry, ktorá znázorňuje smerovanie v hierarchickej štruktúre výkonov, ktoré plnia strategické ciele. Organizačná štruktúra je zachytená v organizačnom diagrame, Okrem formalizovanej štruktúry máme určené ad hoc tímy, ako napríklad:

 1. Porada riaditeľa
 2. Stravovacia komisia
 3. Škodová komisia
 4. Ústredná inventarizačná komisia
 5. Sociálna komisia
 6. Komisia na posúdenie neupotrebiteľnosti a prebytočnosti majetku
 7. Vyraďovacia komisia
 8. Skartovacia komisia
 9. Mzdová komisia,
 10. Interdisciplinárny tím
 11. Samospráva obyvateľov

Ciele poskytovateľa na obdobie 2024 – 2029

Cieľ Obsah Kategória Obdobie
Cieľ 1 Rozvoj potenciálu odborných zamestnancov, aktívne vyhľadávanie a rozširovanie činností o nové odborné postupy, ich zapracovanie do praxe            krátkodobý 2024
Cieľ 2 Rozšírenie rozsahu poskytovaných sociálnych služieb o „Jedáleň“, za týmto účelom vhodné propagovanie možnosti využitia odoberania nami poskytovanej stravy aj osobami vyššieho veku mimo zariadenia krátkodobý 2024
Cieľ 3 Udržiavanie kvality práce interdisciplinárneho tímu zariadenia strednodobý 2024-2026
Cieľ 4 Vzdelávanie zamestnancov v oblasti ľudských práv, deeskalačných techník, riadení rizík a krízových situácií a zabezpečenie ich využitia v praxi strednodobý 2024-2026
Cieľ 5 Aktivity k získavaniu a udržaniu produktívnej pracovnej sily strednodobý 2024-2026
Cieľ 6 Stratégia podpory prijímateľov sociálnej služby zameraná na ich účinné zapojenie sa do života v komunite, podpora zachovania ich identity, osobnej integrity, nezávislosti a individuálnej rozmanitosti dlhodobý 2024-2029
Cieľ 7 Pokračovať v projekte deinštitucionalizácie a transformácie DSS, vykonať kroky k vytvoreniu novej sociálnej služby „Zariadenie podporovaného bývania“    dlhodobý 2024-2029