Pri podávaní sťažnosti

Sťažnosťou podľa zákona o sociálnych službách je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým sa:
a)domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva,
že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou zo strany zariadenia,
b)poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých
odstránenie je v pôsobnosti zariadenia.

Každý má právo podať sťažnosť na kvalitu alebo spôsob poskytovania sociálnej služby bez toho, aby bol akýmkoľvek spôsobom znevýhodnený.

Prijímanie a evidencia sťažností
Zariadenie je povinné sťažnosť prijať. Sťažnosť podaná písomne sa eviduje na sekretariáte. O ústne podanej sťažnosti, ktorú nemožno vybaviť ihneď pri jej podaní, sa vyhotoví Záznam o podaní ústnej sťažnosti. Zariadenie vedie centrálnu evidenciu sťažností. Písomne podaná sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného pobytu sťažovateľa, u právnickej osoby názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Prijatú sťažnosť, na ktorej vybavenie nie je zariadenie  oprávnený, postúpi najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia príslušnému orgánu na jej vybavenie, alebo zriaďovateľovi a zároveň upovedomí o tom sťažovateľa. Prešetrovaním sťažnosti sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s vnútornými predpismi, ako aj príčiny vzniku zistených nedostatkov a ich následky. Pri prešetrovaní sťažnosti sa vychádza z obsahu, bez ohľadu na označenie, na osobu sťažovateľa alebo toho, proti komu sťažnosť smeruje. Pri prešetrení a vybavení sťažností sa postupuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

O skutočnostiach, o ktorých sa zamestnanci zariadenia dozvedeli pri vybavovaní sťažností, sú povinní zachovávať mlčanlivosť. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na podnety, ktoré nie sú sťažnosťami a sú riešené v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb inými opatreniami ako pri sťažnostiach. Výstupy môžu slúžiť ako podklad k zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb.

Podnety, pripomienky, sťažnosti je možné podať:
elektronickou poštou zaslanou na adresu:
mail: beke.zoltan@zupa-tt.sk,

alebo poštou zaslanou na adresu :
Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty
Hlavná 10
925 09 Košúty
Záznam o podaní ústnej sťažnosti pdf.