Pri darovaní

Ak sa rozhodnete pre poskytnutie sponzorských darov s cieľom zlepšenia kvality života našich prijímateľov sociálnych služieb či rozvoja zariadenia (napríklad nákup zdravotníckych a rehabilitačných pomôcok, nákup nábytku, elektroniky, materiálu na výrobu predmetov v záujmovej činnosti, stavebného materiálu a podobne), postupujte nasledovne: 

Pri odovzdaní finančného alebo vecného daru, štatutár zariadenia, ktorý dar preberá, vypíše s Vami „Darovaciu zmluvu“. Do zmluvy sa uvedú zmluvné strany, premet zmluvy, hodnota daru, spôsob poskytnutia a účel použitia. V prípade darovania finančnej hotovosti je hotovosť vložená do pokladne a v prípade vecného daru je vec zaevidovaná do majetku zariadenia.

Ak sa rozhodnete darovať finančný alebo vecný dar anonymne, vypíše sa darovacia zmluva podľa druhu daru a ako darca sa uvedie „Anonymný“.

Naše zariadenie sa zaväzuje, že darované prostriedky použije na účel, ktorý je uvedený v predmete darovacej zmluvy a na požiadanie darcu preukáže použitie finančného alebo vecného daru. S darom sa bude nakladať transparentne, v súlade s platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, kritéria 3.5 prílohy č. 2 Zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a internej smernice.

V prípade udelenia Vášho súhlasu budeme akt darovania vhodným spôsobom prezentovať na webstránke zariadenia, s poďakovaním.

Číslo sponzorského účtu: IBAN SK28 8180 0000 0070 0049 1032