Pri uzatvorení zmluvy

Naše zariadenie poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, jeden pre prijímateľa alebo jeho
opatrovníka a druhý sa zakladá do osobného spisu prijímateľa vedeného našou sociálnou pracovníčkou. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nadobúda právoplatnosť podpisom obidvoch zmluvných strán. Pred samotným podpisom zmluvy budete oboznámený s jej obsahom. Máte možnosť si zmluvu prečítať, pýtať sa, čomu nerozumie, prípadne s čím nesúhlasíte. Pri podpise zmluvy môže byť prítomný rodinný príslušník, ak si to želáte. Podpis zmluvy je dobrovoľný a nie je podmienený žiadnym peňažným alebo nepeňažným plnením z
vašej strany. Zmluva je uzatvorená spôsobom, ktorý je pre vás zrozumiteľný a transparentný.
Obsah zmluvy o poskytovaní sociálnej služby:
1. označenie zmluvných strán
2. druh poskytovanej sociálnej služby
3. vecný rozsah sociálnej služby a formu poskytovania sociálnej služby
4. počet odoberaných jedál
5. deň začatia poskytovania sociálnej služby
6. čas poskytovania sociálnej služby
7. miesto poskytovania sociálnej služby
8. suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia
9. suma úhrady za sociálnu službu pri zachovaní životného minima (v podmienkach nášho zariadenia musí prijímateľovi zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25% sumy životného minima).
10. podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu
11. dôvody jednostrannej výpovede zmluvy
12. suma nezaplatenej úhrady za sociálnu službu.