O nás

Zriaďovateľom Domova sociálnych služieb pre dospelých Košúty je Trnavský samosprávny kraj. Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty  sa nachádza v obci Košúty, vzdialenej 5 km od Galanty a Sládkovičova a 35 km od Trnavy. V sociálnej sfére pôsobíme od roku 1953. Zariadenie viackrát prešlo reprofilizáciou.

V  súčasnosti poskytujeme celoročnú pobytovú sociálnu službu na dobu neurčitú, t. j. nevyhnutnú starostlivosť. Pre našich 69 prijímateľov sociálnej služby ponúkame pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie. Zabezpečujeme rozvoj pracovných zručností, záujmovú činnosť a utvárame podmienky na úschovu cenných vecí. Do nášho zariadenia prijímame žiadateľov o sociálnu službu  vo veku od 18 rokov, s  rôznymi duševnými poruchami, poruchami správania, zmyslovými postihnutiami alebo kombináciou postihnutí, o ktorých sa stará 50 zamestnancov. V roku 2017 sme sa reprofilizovali na špecializované zariadenie a v súčasnosti poskytujeme služby pre 20 klientov ako domov sociálnych služieb a 49 klientov ako špecializované zariadenie.

V roku 2006 sa prostredníctvom štrukturálnych fondov z  EÚ zriadili tri terapeutické dielne, kde si zdravotne postihnutí prijímatelia sociálnych služieb v  rámci terapie rozvíjajú stratené pracovné návyky, alebo získavajú zručnosti konkrétnymi aktivitami, ktoré podporujú schopnosť prezentovať svoju tvorivosť a  kreativitu v  terapeutických dielňach pod vedením inštruktorov sociálnej rehabilitácii. Výsledkom ich práce je výroba darčekových, úžitkových predmetov. V  roku 2014 sa vytvorila prostredníctvom dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb z MPSVaR SR nová terapeutická dielňa – „kuchynka chutí a  vôní“, ktorej cieľom je rozvoj a posilnenie sebestačnosti, samostatnosti ako aj zvýšenie psychického zdravia, sebadôvery a sebaistoty prijímateľov sociálnych služieb.

Ako prvé zariadenie na Slovensku sme  v roku 2007 získali Európsky certifikát Bazálnej stimulácie, pričom v roku 2017 došlo k obnoveniu certifikátu.

Naše zariadenie sa hlási k hodnotám, ktoré definujú kvalitné poskytované sociálne služby a umožňujú prijímateľom sociálnych služieb tráviť každodenný život v prostredí, ktoré vytvára pocit bezpečia, ochrany a dodržiavania ľudských práv. Rešpektujeme ľudskú dôstojnosť a sociálne práva a to všetko s ľudským empatickým prístupom. Investujeme do vzdelania zamestnancov pripravených na riešenie potrieb prijímateľov sociálnych služieb.

V zmysle Zákona 184/1999 Z. z. umožňujeme používanie jazyka národnostných menšín v sídle zariadenia.