Manažérstvo kvality

Rozsah kompetencii manažéra kvality:

  • navrhuje spôsob implementácie podmienok kvality v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a ďalších dotknutých zákonov a determinujúcej dokumentácie do služieb.
  • vedie pracovníkov k spracovávaniu koncepcií, metodík a postupov pre plnenie požiadaviek zákona o sociálnych službách v rámci výkonu svojich odborných, obslužných a odborných činností. Spolu s vedúcimi pracovníkmi sa podieľa na prevode cieľov do čiastkových úloh.
  • podieľa sa na monitorovaní a vyhodnocovaní úspešnosti zvolených postupov,   na interpretácii získaných údajov a na určení ich úlohy a významu v systéme kvality služieb.
  • vyhľadáva nové trendy a metódy zvyšovania kvality sociálnych služieb, ako aj zmeny v determinujúcej dokumentácii a navrhuje opatrenia, ktoré z týchto zmien vyplývajú pre systém plnenia podmienok kvality.
  • spracováva a predkladá správy riaditeľovi o dosahovanej výkonnosti systému podmienok kvality a návrhy na jeho zlepšovanie.
  • navrhuje zloženie a náplň práce interdisciplinárneho tímu a navrhuje pre nich úlohy a opatrenia.
  • navrhuje spôsob získavania a používania informácií o potrebách a spokojnosti klientov a zainteresovaných strán.
  • podporuje povedomie o závažnosti požiadaviek klientov a ostatných zainteresovaných strán na pracovisku..
  • plánuje a uskutočňuje vnútorné kontroly súvisiace s plnením podmienok kvality, zabezpečuje vypracovanie návrhov nápravných a preventívnych opatrení, kontroluje a sleduje ich účinnosť a dohliada na pripravenosť systému plnenia podmienok kvality k externej kontrole.
  • predkladá potrebné vysvetlenia kontrolným orgánom, ak je ku kontrole prizvaný.