Manažérstvo kvality

V rámci zavádzania štandardov kvality v našom zariadení budeme:

  • uplatňovať manažérstvo kvality ako nástroja trvalého zlepšovania a rozvoja poskytovaných sociálnych služieb,
  • vytvárať podmienky na zavedenie štandardov kvality, vízie manažmentu pretransformovať do procesov,
  • vytvárať dlhodobo pozitívne väzby s prijímateľmi sociálnej služby, s ostatnými zainteresovanými osobami a komunitou,
  • vytvárať a koordinovať tímovú prácu s personálom, viesť ich k aktívnej komunikácii s prijímateľmi sociálnej služby,
  • stanovovať merateľné ciele, monitorovať, analyzovať a priebežne vyhodnocovať dosahovanie strategických cieľov,
  • zisťovať požiadavky, očakávanie a spokojnosť prijímateľov sociálnej služby, ich rodinných príslušníkov s cieľom účinnejšieho dosahovania kvalitu poskytovaných služieb,
  • vytvárať prostredie eliminujúce vznik možných nezhôd a rizík pri poskytovaní kvality v sociálnych službách, podporovať vzájomnú dôveru, zodpovednosť a motiváciu zamestnancov.