Ako sa stať prijímateľom sociálnej služby

Postup pri prijímaní fyzických osôb do domova sociálnych služieb a špecializovaného zariadenia upravuje zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov v platnom znení.
1. KROK – POSUDZOVANIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU
• Žiadateľ alebo jeho zástupca ( súdom ustanovený opatrovník, ak sa jedná o osobu, ktorá má obmedzenú spôsobilosť na právne úkony) si podá žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
• Žiadosť sa podáva na príslušnom samosprávnom kraji podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa.
• Na základe lekárskeho a sociálneho posudku samosprávny kraj vydá:
- rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
- posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
Príloha č. 1 : Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – vyplní a podpíše žiadateľ alebo jeho zástupca ( súdom ustanovený opatrovník) o sociálnu službu.
Ak žiadateľ vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže za neho na základe potvrdenia od ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave podať aj iná fyzická osoba.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Príloha č. 2: Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o odkázanosť na sociálnu
službu – vypisuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – obvodný lekár.

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o odkázanosť na sociálnu služby

Vyplnené tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s „Vyjadrením lekára o zdravotnom stave“ (nie staršie ako pol roka), žiadateľ zašle na adresu:

Úrad Trnavského samosprávneho kraja

Odbor sociálnych vecí
Starohájska 10
917 01 Trnava

2. KROK – PRIJÍMANIE DO ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
V prípade záujmu o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení, je nutné, aby si fyzická osoba (zákonom ustanovený opatrovník) podala písomnú Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (tlačivo) s nižšie uvedenými prílohami na Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Odbor sociálnych vecí, Starohájska 10, 917 01 Trnava alebo ju môže priamo zaslať do nášho zariadenia. Príloha č. 3. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (tlačivo K žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, treba priložiť nasledovné prílohy:
a/ právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydané príslušným
samosprávnym krajom,
b/ posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

3. KROK – EVIDENCIA ŽIADATEĽOV O SOCIÁLNU SLUŽBU
V prípade, ak v čase doručenia žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v našom zariadení nie je voľné miesto, žiadosť sa zaradí do Evidencie žiadateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb. O tejto skutočnosti žiadateľ dostane písomné vyrozumenie. 

Ak doručená žiadosť nespĺňa zákonom stanovené podmienky, sociálny pracovník vyzve žiadateľa na jej doplnenie písomne alebo telefonicky. Žiadosti sú do evidencie zaraďované podľa poradia v akom boli do zariadenia doručené. Stav žiadosti sa dá sledovať na internetovej stránke zariadenia podľa čísla Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. V tom prípade, ak sa uvoľní vhodné miesto v zariadení, sociálny pracovník informuje žiadateľa o možnosti nástupu do zariadenia, následne ho predvolá na nástup do zariadenia a uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb.

Žiadateľ je oslovovaný z Evidencie žiadateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb v časovej postupnosti, v akej bol do evidencie zaradený. Pri prijímaní žiadateľa do zariadenia sa prihliada na jeho aktuálnu životnú situáciu, zdravotný stav, t. j. bezodkladné poskytovanie sociálnych služieb. Zariadenie môže pred prijímaním žiadateľa overiť naliehavosť poskytovania sociálnych služieb poverenými pracovníkmi.

Ak hore uvedené informácie Vám neboli postačujúce, resp. boli nejasné, neváhajte prosím kontaktovať sociálnu pracovníčku zariadenia, ktorá Vám ochotne pomôže.