Vízia

Všeobecné vízia v rámci kvality

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Trnavského samosprávneho kraja. Víziou nášho zariadenia je prispôsobiť poskytovanie sociálnej služby čo najvyššej kvalite a dostupnosti pre všetky skupiny klientov, zodpovedajúc ich potrebám a požiadavkám.
Pri plnení nášho poslania chceme byť spoľahlivým a stabilným sociálnym zariadením poskytujúcim kvalitné a flexibilné sociálne služby, spĺňajúce individuálne potreby našich klientov.

Vízia v rámci deinštitúcionalizácie

Pri tvorbe transformačného plánu vychádzame z deklarovaných práv osôb so zdravotným postihnutím, z individuality a potreby prijímateľov sociálnych služieb, pri zachovaní ich nezávislosti, starostlivosti, sebarealizácie a dôstojnosti.
Zámer transformácie zariadenia vychádza z objektívnej skutočnosti, ktorým je súčasný neuspokojivý stav v oblasti poskytovania sociálnych služieb, nedostatok možností pre klientov v samostatnosti a realizácii vlastných rozhodnutí, nedostatočná previazanosť na komunitné a sociálne služby, nedostatok nových inovatívnych služieb, ktoré by boli flexibilné a spĺňali by požiadavky a potreby klientov, ktoré sú už v iných krajinách EU samozrejmosťou.
V súčasnosti poskytujeme sociálnu službu 69 prijímateľom, z ktorých 20 prijímateľom sa poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb, a 49 prijímateľom sa poskytuje sociálna služba v špecializovanom zariadení. Inštitucionálne prostredie v ktorom súčasnosti žijú, spôsobuje medzi nimi určité obmedzenia určitých práv (právo na súkromie, na slobodnú voľbu..), prípadne do nich zasahuje už len z podstaty svojej existencie.