Pravidla pre realizáciu praxe a stáží v Domove sociálnych služieb pre dospelých Košúty

Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty ako vzdelávacia inštitúcia, na základe dohôd zabezpečuje odborné kurzy/stáže/prax pre:

  • Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave,
  • Vysokú školu Danubius v Sládkovičove,
  • VaV Akademy PLUS, s.r.o., Hlavná 50, 080 01 Prešov,
  • BM Centrum, s. r. o., Palackého 11, 911 01 Trenčín.

Študenti z uvedených inštitúcii na základe zmluvy majú možnosť absolvovať odborné kurzy/stáže/prax v priestoroch zariadenia.

Žiadosť o prax/stáž

Študent/frekventant kurzu/stážista predloží riaditeľovi zariadenia písomnú žiadosť. Žiadosť musí byť potvrdená vysielajúcou inštitúciou, a to najneskôr do 14 dní pred začatím plánovanej praxe/stáže. Žiadosť o prax/stáž obsahuje účel praxe/stáže, časový rozvrh, jej obsah a ciele, ktoré majú byť výkonom praxe/stáže dosiahnuté.

Sprístupnenie osobných údajov klienta

Študentovi/frekventantovi kurzu/stážistovi nebude umožnený prístup k osobným údajom a dôverným informáciám o klientoch bez predchádzajúceho písomného súhlasu klienta (jeho zákonného zástupcu, resp. opatrovníka).

Ukončení praxe/stáže

Poslední deň praxe/stáže študent/frekventant kurzu/stážista zhodnotí priebeh praxe/stáže (zhodnotenie praxe/stáže, zhodnotenie prístupu zamestnancov ku študentovi/frekventantovi kurzu/stážistovi, využití získaných poznatkov, ich prínos, klady praxe/stáže, zápory praxe/stáže, podnety, postrehy) a informácie zaznamená do formulára Hodnotenie praxe/stáže zo strany študenta/frekventanta kurzu/stážistu. Vyplnený formulár odovzdá riaditeľovi zariadenia.

Kontakty na vedenie zariadenia sociálnej služby:

Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty, Hlavná 10, 925 09, Košúty
Riaditeľ: Mgr. Zoltán Beke, tel.: 0317849189, e-mail: