Postup pri prijímaní do zariadenia

Fyzické osoby ktoré požiadajú o umiestnenie v našom zariadení, sú prijímané v súlade so Zákonom č. 448/2008 Zb. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/2008 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Pre prijatie do zariadenia je potrebné:

 • žiadateľ, resp. jeho zástupca (opatrovník, keď je to fyzická osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony), si môže v DSS vyzdvihnúť Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu pre svojho ošetrujúceho lekára. Príslušné tlačivá sú žiadateľom alebo ich zástupcom k dispozícii aj na našej web stránke a na stránke TTSK (https://trnava-vuc.sk).
 • vyplnenú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, Lekársky nález od ošetrujúceho lekára žiadateľ doručí na adresu: Trnavský samosprávny kraj, Oddelenie posudkovej činnosti, Starohájska 10, P. O. Box 128 917 01 Trnava.
 • na základe lekárskeho a sociálneho posudku – Oddelenie posudkovej činnosti TTSK vypracuje Posudok odkázanosti na sociálnu službu a v ňom stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby a vydá Rozhodnutie o odkázanosť na sociálnu službu – domov sociálnych služieb alebo špecializované zariadenie.
 • TTSK pošle žiadateľovi alebo zástupcovi Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, na ktorom následne sa vyznačí právoplatnosť. Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu spolu so Žiadosťou o poskytovanie sociálnej služby žiadateľ alebo zástupca môže poslať do tých zariadení, kde chce byť umiestnený.

Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať a vyplniť Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môžu ju s jej súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára podať rodinní príslušníci. Pri prijatí do zariadenia je potrebné priniesť:

 • rozhodnutie o výške dôchodku
 • osobné ošatenie podľa zoznamu
 • hotovosť pre zaplatenie prvej úhrady
 • lieky na 2 týždne
 • platný občiansky preukaz
 • zdravotnú dokumentáciu, vyjadrenie od lekára o zdravotnom stave žiadateľa,
 • výsledky bakteriologických vyšetrení, popis RTG snímku pľúc, BWR, antiHIV, HBsAg, výtery (z nosa, hrdla, konečníka) – nie staršie ako jeden mesiac
 • aktuálny psychiatrický nález
 • potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia
 • čerstvé doporučenie na plienky
 • preukaz poistenca
 • preukaz ZŤP (ak ho vlastní)