Poslanie, vízia, hodnoty a ciele

Poslanie: Našim poslaním je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Trnavského samosprávneho kraja, v súlade so základnými princípmi etického a odborného prístupu ku klientom, vychádzajúc z rešpektu k základným ľudským právam a slobodám a z úcty k jedinečnosti života. 

Víziou nášho zariadenia je prispôsobiť poskytovanie sociálnej služby v čo najvyššej kvalite a dostupnosti pre všetky skupiny klientov, zodpovedajúc ich individuálnym potrebám a požiadavkám. Chceme byť spoľahlivým a stabilným sociálnym zariadením poskytujúce kvalitné a flexibilné sociálne služby, spĺňajúce individuálne potreby našich klientov. Chceme ďalej pracovať na dosiahnutí a udržiavaní vyváženého postavenia všetkých zainteresovaných strán s cieľom zvyšovania spokojnosti prijímateľov sociálnej služby, ich rodinných príslušníkov a našich partnerov s úrovňou nami poskytovaných služieb. Chceme byť zariadením schopným vytvárať flexibilné, konštruktívne a odborné pracovné prostredie, ktoré správne motivuje svojich zamestnancov aj klientov a vytvoriť tak prostredie schopné dosahovať svoje ciele pri hospodárnom nakladaní s rozpočtovými prostriedkami.

Hodnoty : Filozofiou našej organizácie je poskytovanie sociálnych služieb založených na vzájomnom rešpekte, empatii, dôstojnosti, dôvery a úcty. Je pre nás dôležité, aby tieto hodnoty sa stali súčasťou našej práce a aby tieto hodnoty vyžarovali z vnútra organizácie smerom k vonkajšiemu prostrediu. Pri práci uplatňujeme odborný, individuálny, partnerský a aktívny prístup, ktorým prijímateľa vedieme k samostatnosti, motivujeme k sebarealizácii, spolurozhodovaniu, spoluzodpovednosti a vzájomnému rešpektu.

Vízia v rámci deinštitúcionalizácie

Pri tvorbe transformačného plánu vychádzame z deklarovaných práv osôb so zdravotným postihnutím, z individuality a potreby prijímateľov sociálnych služieb, pri zachovaní ich nezávislosti, starostlivosti, sebarealizácie a dôstojnosti.
Zámer transformácie zariadenia vychádza z objektívnej skutočnosti, ktorým je súčasný neuspokojivý stav v oblasti poskytovania sociálnych služieb, nedostatok možností pre klientov v samostatnosti a realizácii vlastných rozhodnutí, nedostatočná previazanosť na komunitné a sociálne služby, nedostatok nových inovatívnych služieb, ktoré by boli flexibilné a spĺňali by požiadavky a potreby klientov, ktoré sú už v iných krajinách EU samozrejmosťou.
V súčasnosti poskytujeme sociálnu službu 69 prijímateľom, z ktorých 20 prijímateľom sa poskytuje sociálna služba v domove sociálnych služieb, a 49 prijímateľom sa poskytuje sociálna služba v špecializovanom zariadení. Inštitucionálne prostredie v ktorom súčasnosti žijú, spôsobuje medzi nimi určité obmedzenia určitých práv (právo na súkromie, na slobodnú voľbu..), prípadne do nich zasahuje už len z podstaty svojej existencie.