• aaa
  • Budova DSS Košúty
  • Budova DSS Košúty

Cenník služieb

Tento cenník sa vydáva v súlade so všeobecne záväzným nariadením Trnavského samosprávneho kraja č. 89/2023 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trnavským samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsobe jej určenia a platenia, s platnosťou od 01.02.2024 a s internou smernicou Domova sociálnych služieb pre dospelých Košúty, s platnosťou od 01.02.2024.

Odkázanosť:

  • fyzická osoba zaradená do V. stupňa – 2,40 €/deň
  • fyzická osoba zaradená do VI. stupňa – 3,05 €/deň

Úhrada za stravovanie

Racionálna - 7,26 €/deň
Diabetická - 7,71 €/deň

Úhrada za bývanie

Výška úhrady za bývanie závisí od počtu m² podlahovej plochy konkrétnej bytovej jednotky a počtu prijímateľov sociálnej služby na bytovej jednotke.

Základná denná sadzba úhrady za 1 m² podlahovej plochy - 0,20 €/deň
ak užíva jedna fyzická osoba –m² x 0,20 €/deň + 0,40 €/deň
ak užívajú dve fyzické osoby – m² x 0,20 €/deň + 0,30 €/deň
ak užívajú tri fyzické osoby a na jednu FO pripadá viac ako 8 m² - m² x 0,20 €/deň  + 0,20 €/deň

Suma mesačnej úhrady za vecné plnenia spojené s ubytovaním a s užívaním spoločných priestorov pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby je vo výške 10 € na jedného prijímateľa sociálnej služby.

Úhrada za upratovanie, pranie a žehlenie

Suma úhrady za upratovanie sa stanovuje vo výške 0.50,-€ na deň a na prijímateľa sociálnej služby. 

Suma úhrady za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva sa stanovuje vo výške 0,50,-€ na deň a na prijímateľa sociálnej služby.

Výška sumy úhrady za iné činnosti a za nadštandardné služby

(platby sú upravené samostatnou zmluvou v súlade so všeobecne záväzným nariadením č. 89/2023 a s internou smernicou zariadenia)

Používanie vlastného elektrospotrebiča

vlastný televízny prijímač - 0,10 €/deň
vlastná chladnička - 0,10 €/deň
vlastná žehlička - 0,10 €/deň
mikrovlnná rúra - 0,10 €/deň
rýchlovarná kanvica - 0,10 €/deň
vlastný rádiomagnetofón/CD alebo DVD prehrávač - 0,10 €/deň
vlastná nabíjačka na mobilný telefón a na tablet - 0,10 €/deň
osobný počítač, notebook, tablet - 0,10 €/deň
ventilátor alebo vlastný prenosný ohrievač (elektrický konvektor, elektrický radiátor alebo iný podobný spotrebič) - 0,12 €/deň
vlastná klimatizačná jednotka - 0,12 €/deň
vlastný elektrický invalidný vozík (nabíjanie batérie) - 0,17 €/deň
elektrický sporák - 0,10 €/deň                       
ďalší elektrospotrebič každý - 0,06 €/deň

Celková suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v Domove sociálnych služieb pre dospelých Košúty v príslušnom kalendárnom mesiaci sa rovná súčtu úhrad za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby podľa stupňa odkázanosti, za stravovanie, bývanie, úhrady za vecné plnenia spojené s ubytovaním a s užívaním spoločných priestorov, ďalej za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva a za platby za iné činnosti a nadštandardné služby v prípade využitia.

!!!Prijímateľ sociálnej služby je povinný zaplatiť poskytovateľovi sociálnej služby jednorazovú úhradu vo výške najviac 15 € za výmenu posteľnej bielizne, poskytnutie osobnej hygieny a upratovanie ako aj za sledovanie zdravotného stavu PSS nad rámec poskytovanej sociálnej služby v prípade, ku ktorému došlo v priamej súvislosti s nadmerným požitím alkoholických nápojov, omamných a psychotropných látok a pod. 

Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy bude od roku 2024 valorizovaná raz ročne o mieru inflácie vyhlásenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Takto upravená denná sadzba za užívanie 1 m2 je účinná od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola miera inflácie vyhlásená. 

Úhrada za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy bude od roku 2024 valorizovaná raz ročne o percentuálny rozdiel medzi výškou minimálnej mzdy v kalendárnom roku, v ktorom bola k 1. januáru oznámená v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a výškou minimálnej mzdy za predchádzajúci kalendárny rok.