• aaa
  • Budova DSS Košúty
  • Budova DSS Košúty

Povinné zverejnovanie

Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti a informácie o podávaní a vnútornom systéme preverovania oznámení protispoločenskej činnosti

Od 1. marca 2019 je účinný zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktorého predmetom je okrem iného i úprava podmienok poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a úprava práv a povinností osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Pre účely tohto zákona:

oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi;

oznámenie je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti,     

kvalifikované oznámenie oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa,

Žiadosť o poskytnutie ochrany pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom, môže podať oznamovateľ zároveň s oznámením alebo počas trestného konania; žiadosť sa podáva prokurátorovi písomne alebo ústne do zápisnice. Ak sa žiadosť o poskytnutie ochrany oznamovateľovi podá inému orgánu verejnej moci, ten ju bezodkladne postúpi prokurátorovi. 

Žiadosť o poskytnutie ochrany podľa odseku 1 obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia a pobyt oznamovateľa, ktorý podáva žiadosť, miesto výkonu jeho práce a označenie jeho zamestnávateľa; žiadosť obsahuje aj údaje o blízkej osobe, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ alebo je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa a oznamovateľ žiada o ochranu aj pre túto blízku osobu.

Naše zariadenie v zmysle zákona v internej smernici určila osobu, ktorá plní úlohy v zmysle zákona ako zodpovedná osoba.

    Spôsoby podávania oznámení protispoločenskej činnosti:

- elektronickou poštou na emailovú adresu: psckosuty@zupa-tt.sk (tento spôsob oznamovania je prístupný nepretržite v zmysle zákona)

- písomne na adresu:

        Domov sociálnych služieb pre dospelých Košúty
        Hlavná 10
        925 09 Košúty,

pričom na obálke je potrebné vyznačiť „Neotvárať - INTERNE CHRÁNENÉ - do rúk zodpovednej osoby!“

-ústne u zodpovednej osoby v pracovných dňoch od 07.30 hod. do 14.30 hod. (priestory v sídle zariadenia).

Zariadenie v zmysle ustanovení zákona, je povinné prijať a prostredníctvom zodpovednej osoby preveriť každé oznámenie do 90 dní od jeho prijatia, ktorú lehotu možno predĺžiť o ďalších 30 dní s tým, že predĺženie lehoty sa oznámi oznamovateľovi s uvedením dôvodov predĺženia. Pri preverovaní oznámení je povinnosťou zachovávanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa.
Zodpovedná osoba je povinná oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia a opatrenia, ak sa prijali na základe preverenia oznámenia a to do 10 dní od preverenia oznámenia.
Podrobnejší postup zariadenia pri vybavovaní oznámení protispoločenskej činnosti ako aj pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti upravuje interná smernica.