Vízia

Poslanie DSS Košúty:

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky Trnavského samosprávneho kraja.

Víziou nášho zariadenia je prispôsobiť poskytovanie sociálnej služby čo najvyššej kvalite a dostupnosti pre všetky skupiny klientov, zodpovedajúc ich potrebám a požiadavkám.

Pri plnení nášho poslania chceme byť spoľahlivým a stabilným sociálnym zariadením poskytujúcim vysoko kvalitné a flexibilné sociálne služby, spĺňajúce individuálne potreby našich klientov.

Strategické ciele na obdobie 2017 - 2020:

Pre napĺňanie cieľov naše zariadenie stanovila nasledovnú stratégiu:

 • implementovať podmienky kvality.
 • zavedenie interdisciplinárnej práce do pracovných činností s prijímateľom sociálnej služby a budovanie interdisciplinárnych tímov
 • zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov o riadení rizík a krízových situácií so zavedením riadenia rizík do praxe, na základe inovatívnych postupov
 • vypracovať a zaviesť adaptačný proces zamestnancov.
 • vypracovať postupy a stratégie podpory PSS zamerané na jeho plné a účinné zapojenie sa a začlenenie sa do spoločnosti.
 • vypracovať postupy, pravidlá a podmienky dodržiavania základných ľudských práv a slobôd.
 • vypracovať postupy, pravidlá a podmienky na podporu a zachovanie identity prijímateľa sociálnej služby (ďalej PSS), jeho osobnej integrity, nezávislosti, individuálnej rozmanitosti a na vytváranie pozitívneho obrazu o PSS.
 • vypracovať a zaviesť do praxe jednotlivé metodické príručky odborných procesov.
 • vypracovať a zaviesť do praxe dôležité faktory konkurencieschopnosti voči neverejným ZSS ako aj verejným ZSS v okrese Galanta aj v rámci TTSK.

Politika kvality:

Riadime sa zásadami:

 • prijímateľ sociálnej služby má najvyššiu prioritou pri všetkých činnostiach zariadenia.
 • istotou kvality ako aj prijímateľa sociálnej služby je uspokojovanie jeho  potrieb.
 • dobré vzťahy s prijímateľom sociálnej služby posilňuje poznanie jeho požiadaviek
 • pri práci s prijímateľom sociálnej služby dodržiavame etické zásady, uznávame jeho základné ľudské práva a slobody.
 • starostlivosť o zamestnancov, o ich odborný rast a sústavné vzdelávanie je našou prioritou.
 • transparentným a vzájomne dobrým vzťahom s dodávateľmi zaručujeme maximálnu kvalitu

V rokoch 2017 a 2018 naše zariadenie pripravuje nasledujúce zmeny:

 • v roku 2017 transformovať časť zariadenia na špecializované zariadenie pre 49 prijímateľov sociálnej služby,
 • vrámci zariadenia vytvoriť denný stacionár a zriadiť komunitné centrum do konca roku 2018,
 • transformáciou dosiahnuť významné postavenie medzi poskytovateľmi sociálnych služieb
 • zvyšovať spokojnosť prijímateľov sociálnej služby s kvalitnou a flexibilnou sociálnou službou, za týmto účelom iniciovať trvalé zavedenie štandardov kvality v zariadení.
 • recertifikácia zariadenia z metodiky Bazálnej stimulácie do konca roku 2017